Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe
Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny system oszczędzania. Rozwiązanie to ma na celu systematyczne gromadzenie oszczędności dla osób zatrudnionych z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nie 60. roku życia. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność ich uczestników. Kogo dotyczą PPK? Jakie umowy musi zawrzeć podmiot zatrudniający? Jakie są zasady finansowania PPK? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Spis treści

Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawa prawna

Kwestie dotyczące PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Określa ona:

 • zasady gromadzenia środków w PPK,
 • zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK,
 • finansowania i dokonywania wpłat do PPK,
 • dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe – kogo dotyczą?

PPK obejmowane są osoby zatrudnione podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wśród których wyróżnia się:

 • pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę),
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 • osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podmiot zatrudniający:

 • zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która nie ukończyła 55. roku życia, chyba że złoży ona stosowną deklarację,
 • zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek,
 • nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

Pracownicze Plany Kapitałowe – umowa o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której jest obowiązany ją zawrzeć zgodnie z przepisami. Umowa zawierana jest z instytucją finansową i ma postać elektroniczną, która pozwala na utrwalenie jej na trwałym nośniku.

Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie. Jeśli w danym podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, wybiera on instytucję w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

Jak wynika z przepisów, wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, dokonuje się w szczególności na podstawie oceny:

 • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 • efektywności instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami,
 • posiadanego przez instytucje finansowe doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Co istotne, umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu jej zawarcia.

Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK uzależniony jest od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK względem pierwszej osoby zatrudnionej. Musi ona zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed tym dniem.

Przepisy określają podmioty, które są zwolnione z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Należą do nich:

 • przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszystkie osoby przez nich zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych podmiotów, osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych osób,
 • przedsiębiorcy prowadzący Pracownicze Programy Emerytalne, do których przystąpiło co najmniej 25% osób przez nich zatrudnionych, pod warunkami określonymi w przepisach.

Pracownicze Plany Kapitałowe – umowa o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Umowę zawiera się:

 • nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i
 • nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy:

 • osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK,
 • przestanie być w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Do wskazanego powyżej okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy w danym podmiocie.

Pieniądze z PPK gromadzone są na kontach, którymi zarządza wybrana przez podmiot zatrudniający instytucja finansowa. Organem nadzoru w zakresie zgodności PPK z prawem oraz interesem uczestników systemu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Co składa się na koszt zatrudnienia pracownika? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule 

Pracownicze plany kapitałowe – finansowanie PPK

Zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków:

 • podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% wynagrodzenia,
 • uczestnik PPK – w wysokości 2% wynagrodzenia.

Podmiot zatrudniający oraz uczestnik PPK mogą również zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych:

 • podmiot zatrudniający – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia,
 • uczestnik PPK – w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Podsumowanie

Pracownicze Plany Kapitałowe służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez ich uczestników. PPK przewidują gromadzenie kapitału dla osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepisy określają m.in. zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz finansowania i dokonywania wpłat do PPK.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź