Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Zmiana pracodawcy a karta pobytu
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Cudzoziemcy pracujący w Polsce często stają przed wyzwaniem zmiany pracodawcy. Proces ten, choć z pozoru prosty, komplikuje się ze względu na regulacje pobytowe.

Karta pobytu, będąca kluczowym dokumentem, wymaga szczególnej uwagi podczas takiej zmiany. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pozwala na pracę u różnych pracodawców pod warunkiem dopełnienia określonych formalności.

W artykule omówimy, jak prawidłowo dokonać zmiany pracodawcy, jakie są warunki zmiany zezwolenia na pracę, oraz jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i pracowniku w tej sytuacji. Przepisy te mają na celu zapewnienie legalności i bezpieczeństwa zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Zasady zatrudniania cudzoziemców

Obcokrajowiec może legalnie pracować w Polsce kiedy:

 1. przebywa w Polsce legalnie,
 2. udokumentuje odpowiednio swój pobyt.

Pracodawca ma obowiązek sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca przed rozpoczęciem pracy oraz przechowywać kopię tych dokumentów przez cały okres zatrudnienia.

Cudzoziemiec może pracować w Polsce na podstawie:

 1. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenia jednolitego),
 2. zezwolenia na pracę,
 3. zezwolenia na pracę sezonową,
 4. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Dokumentem istotnym z punktu widzenia zatrudnienia cudzoziemca jest karta pobytu. W okresie jej ważności:

 • uprawnia cudzoziemca do przebywania w Polsce na wskazanej w niej podstawie,
 • potwierdza tożsamość cudzoziemca,
 • uprawnia cudzoziemca, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy,
 • wydana z tytułu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest jedynym dokumentem, potwierdzającym prawo do pobytu cudzoziemca w Polsce oraz jego prawo do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy wskazanego w decyzji o udzieleniu mu zezwolenia oraz na warunkach w niej określonych, na co wskazuje adnotacja „dostęp do rynku pracy”.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Zmiana pracodawcy cudzoziemca – zezwolenie jednolite

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być zmienione w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, jeżeli zamierza on wykonywać pracę:

 1. u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 2. u innego pracodawcy użytkownika,
 3. na innych warunkach niż określone w decyzji o udzieleniu zezwolenia, tj. dotyczących:
 • stanowiska,
 • niższego wynagrodzenia na danym stanowisku,
 • wymiaru czasu pracy,
 • rodzaju umowy.
Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu obcokrajowca. W okresie ważności zezwolenia cudzoziemiec może wystąpić o jego zmianę dowolną ilość razy. Modyfikacje te nie wpływają na wydłużenie okresu obowiązywania zezwolenia. Innymi słowy, ważność zezwolenia po zmianie i przed jej dokonaniem będzie taka sama. Nie ma również potrzeby wymiany karty pobytu.

Zezwolenie na pobyt i pracę nie musi być aktualizowane w przypadku zmiany:

 • siedziby,
 • miejsca zamieszkania,
 • formy prawnej pracodawcy,
 • umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę,
 • nazwy stanowiska przy zachowaniu tego samego zakresu obowiązków,
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Jak uzyskać jednolite pozwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca? Wyjaśniamy w tym artykule

Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Zmiany zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W przypadku zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszystkie zmiany dotyczące warunków pracy i płacy nakładają na pracodawcę obowiązek uzyskania, przed wprowadzeniem tej zmiany, nowego zezwolenia albo oświadczenia dla cudzoziemca.

Od tej zasady istnieje kilka wyjątków:

 1. przy oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, gdy zmiana dotyczy:
 • siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia czy przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcy,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • stawki wynagrodzenia – na korzyść osoby zatrudnionej

2. przy zezwoleniu na pracę, gdy zmiana dotyczy:

 • nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków,
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia,
 • objęcia cudzoziemca obniżonym wymiarem czasu pracy wynikającym z innych przepisów,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • stawki wynagrodzenia – na korzyść osoby zatrudnionej.
Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Procedura zmiany pracodawcy

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinien zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie prac wymienionych w zezwoleniu, w terminie 15 dni roboczych od ustania stosunku pracy. Utrata pracy nie czyni automatycznie pobytu cudzoziemca nielegalnym, ale może skutkować cofnięciem zezwolenia na jego pobyt w Polsce.

Do skutecznego złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę należy wypełnić formularz urzędowy oraz dołączyć

 • załącznik nr 1 wskazany w ustawie,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • opłatę od wniosku (220 zł).

Wniosek nie musi być składany osobiście w urzędzie, nie pobiera się też odcisków palców obcokrajowca.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Decyzja wojewody

Wojewoda może uwzględnić wniosek, pozostawić go bez rozpoznania albo wydać decyzję negatywną. Organ odmawia zmiany zezwolenia, gdy:

 1. cudzoziemiec nie wywiązał się z obowiązku powiadomienia o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych,
 2. planowany okres zatrudnienia, wskazany w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest krótszy niż okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które podlega zmianie,
 3. cudzoziemiec nie spełnia wymogów zmiany zezwolenia w odniesieniu do poziomu wynagrodzenia, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, przez to, że wynagrodzenie to:
 • jest niższe niż pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • jest niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4. cudzoziemiec nie spełnia warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,

5. pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy,

6. zachodzą okoliczności wskazane w ustawie.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadkach, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy:

 • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi
 • lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru, lub jego działalność jest w okresie likwidacji.

W razie odmowy zmiany zezwolenia, obcokrajowiec ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Zmiana pracodawcy a karta pobytu – podsumowanie

Cudzoziemcy mogą legalnie pracować podczas pobytu w Polsce. Ustawodawca stawia jednak określone wymogi dla procedury ich zatrudniania, w tym zmiany pracodawcy. Sprzyja to zapewnieniu równego i sprawiedliwego dostępu do rynku pracy.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu – często zadawane pytania

Czy cudzoziemiec może pracować u kilku pracodawców w Polsce?

Tak, cudzoziemiec może pracować u wielu pracodawców, ale musi spełniać określone warunki prawne.

Jakie są główne wymogi legalnego pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce?

Legalny pobyt oraz odpowiednia dokumentacja pobytowa i zezwolenie na pracę.

Czym jest karta pobytu i do czego uprawnia?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca i uprawniający do legalnego pobytu i pracy w Polsce.

Czy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę można zmienić przy zmianie pracodawcy?

Tak, zezwolenie można zmienić, ale wymaga to spełnienia określonych warunków i złożenia wniosku do wojewody.

Jakie zmiany w zezwoleniu na pracę wymagają uzyskania nowego zezwolenia?

Zmiany dotyczące warunków pracy i płacy wymagają uzyskania nowego zezwolenia lub oświadczenia.

Co powinien zrobić cudzoziemiec w przypadku utraty pracy?

Powinien powiadomić wojewodę o utracie pracy w ciągu 15 dni roboczych.

Jakie dokumenty są wymagane do zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Wymagane jest wypełnienie formularza urzędowego, załącznik nr 1 oraz dokumenty potwierdzające dane we wniosku.

Czy w przypadku zmiany pracodawcy konieczna jest wymiana karty pobytu?

Nie, nie jest wymagana wymiana karty pobytu przy zmianie pracodawcy.

Jakie są przyczyny odmowy zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Przyczyny mogą obejmować niezgłoszenie utraty pracy, niespełnienie wymogów dotyczących wynagrodzenia, czy brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Co może zrobić cudzoziemiec w przypadku odmowy zmiany zezwolenia?

Ma prawo do złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź