Rejestr spółek w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć o KRS

Rejestr spółek w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć o KRS
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Zróżnicowanie uczestników obrotu gospodarczego oraz potrzeba zapewnienia jego stabilności i przejrzystości skłoniły ustawodawcę do stworzenia jednolitej bazy danych zawierającej niezbędne informacje o podmiotach, które ze względu na formę organizacyjno-prawną podlegają obowiązkowi rejestrowemu w KRS. Wszystko, co musisz wiedzieć o KRS znajdziesz w poniższym artykule.

Spis treści

Krajowy Rejestr Sądowy – co to jest?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest publiczną, scentralizowaną, elektroniczną bazą danych zawierającą informacje o działalności podmiotów objętych obowiązkiem rejestrowym. Zasady wprowadzania i udostępniania danych reguluje ustawa o KRS.

KRS prowadzą sądy rejestrowe, czyli wydziały gospodarcze sądów rejonowych, w systemie informatycznym. Baza ta pozwala na gromadzenie, weryfikację, przetwarzanie i udostępnianie danych mających istotne znaczenie dla zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Zakres przedmiotowy KRS

KRS tworzą trzy niezależne rejestry:

 • przedsiębiorców,
 • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • dłużników niewypłacalnych

O ujawnieniu podmiotu w konkretnym rejestrze decyduje jego forma organizacyjno-prawna.

Zakres podmiotowy KRS

Podmioty objęte obowiązkiem rejestrowym, wraz ze wskazaniem właściwego rejestru, określa ustawa o KRS. Jednak dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek cywilnych widnieją w CEIDG, a nie w KRS.

Najszerszym pod względem podmiotowym jest rejestr przedsiębiorców. W rozumieniu ustawy o KRS przedsiębiorcami są m.in. spółki prawa handlowego, czyli:

Chcesz prowadzić działalność w formie spółki, ale nie wiesz, którą wybrać? Sprawdź, jaką spółkę warto założyć w 2023 roku w tym artykule.

Klasyfikacja danych w KRS

Dane w KRS są umieszczone w 6 działach, a każdy z nich zawiera informacje pozwalające zidentyfikować podmiot i ustalić jego sytuację organizacyjno-finansową.

Najobszerniejszy jest dział o sytuacji finansowej podmiotu, co służy ochronie potencjalnych wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że brak informacji w tym dziale nie zawsze świadczy o dobrej kondycji finansowej podmiotu, dlatego wpisy te nie korzystają z domniemania prawdziwości.

Poszczególne działy KRS podmiotu pozwalają ustalić:

 • I – informacje uniwersalne wspólne dla wszystkich podmiotów, m.in. nazwa, forma prawa, siedziba oraz szczególne, np. przy spółce partnerskiej oznaczenie partnerów,
 • II – charakter, sposób i zakres reprezentacji,
 • III – przedmiot działalności,
 • IV – sytuację finansową,
 • V – dane kuratora,
 • VI – zdarzenia prowadzące do zakończenia działalności podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Procedura uzyskania wpisu do KRS

Podmiot objęty obowiązkiem rejestrowym występuje z wnioskiem o wpis do KRS do sądu rejestrowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, np. powołania członka zarządu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek podlega opłacie sądowej, której wysokość reguluje odrębna ustawa.

Uchybienie obowiązkowi zgłoszenia do KRS wpisów o charakterze obligatoryjnym aktualizuje odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotu, od której może zwolnić tylko ustawa.

Wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, natomiast podmiotów określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS na urzędowym formularzu, jego kopii lub przez system teleinformatyczny. Za naruszenie wymogów formalnych i fiskalnych wniosku ustawa o KRS przewiduje odpowiednie sankcje.

Obowiązująca zasada wnioskowości postępowania rejestrowego doznaje wyjątków, ale tylko na mocy wyraźnego przepisu, np. w przypadku oczywistej niezgodności wpisu z postanowieniem sądu.

Potrzebujesz wystąpić z wnioskiem o wpis do KRS?

Zdaj się na profesjonalistów! Nasi eksperci pomogą Ci przygotować wniosek, podpowiedzą, co należy wykonać krok po kroku oraz zadbają o niezbędne szczegóły. Z nami to nic trudnego!

Postępowanie przed sądem rejestrowym

Sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu, a w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umownego, w ciągu 1 dnia od wpływu.

Wpis do KRS

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu rejestrowego i polega na wprowadzeniu do systemu danych tam zawartych niezwłocznie po jego wydaniu. Chwilą wpisu jest chwila zamieszczenia danych w rejestrze.

Wpis do rejestru ogłasza się w Monitorze Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Od tej chwili nikt nie może się powoływać na nieznajomość wpisu. Jednak w okresie 16 dni od jego publikacji, w stosunku do czynności dokonanych przed upływem tego terminu, podmiot nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeśli ta udowodni, że nie mogła o nim wiedzieć.

Rozbieżności pomiędzy wpisem w KRS a ogłoszeniem w Monitorze Gospodarczym rozstrzyga się na korzyść wpisu.

Akta rejestrowe

Nie mniej istotne od wpisu do KRS są akta rejestrowe zakładane dla każdego podmiotu. Obejmują w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Ich rodzaj określa ustawa. Wyliczenie to ma charakter zamknięty, co sprzyja przejrzystości akt rejestrowych.

Pełna historia podmiotu wpisanego do rejestru umożliwia jego wnikliwą analizę, także w zakresie danych niewynikających ze wpisów do KRS.

Od 1 lipca 2021 roku akta rejestrowe dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Dotyczy to więc nowych akt oraz tej części starych, które powstają po tej zmianie. Ustawodawca utrzymał wersję papierową dla pozostałych rejestrów.

Charakter wpisu do KRS

Ustawa o KRS wprowadza następujące zasady dotyczące wpisu do KRS:

 • domniemanie prawdziwości,
 • jawności,
 • nieusuwalności danych, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 • obowiązku ogłoszenia wpisów w Monitorze Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej

Zapewnia to przejrzystość danych, a także sprzyja pewności i stabilności obrotu gospodarczego.

Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Sądowego

Każdy ma prawo dostępu do danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem wyszukiwarki eKRS. Wystarczy wpisać w odpowiednie pole numer KRS/REGON/NIP podmiotu, by uzyskać informacje o jego strukturze organizacyjnej, przedmiocie działalności oraz aktualnym statusie. Jawność informacji dotyczy także akt rejestrowych.

System umożliwia darmowe pobranie dwóch rodzajów odpisu KRS podmiotu, aktualnego i pełnego. Pierwszy obejmuje bieżące wpisy w rejestrze, a drugi wszystkie wpisy od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem tych niepodlegających ujawnieniu.

Każdy ma też prawo otrzymać z KRS, także drogą elektroniczną:

 • poświadczone odpisy,
 • wyciągi,
 • zaświadczenia,
 • informacje.

KRS – podsumowanie

Centralizacja danych dotyczących podmiotów objętych obowiązkiem rejestrowym realizuje zasadę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w dwóch aspektach. Po pierwsze, pozwala zidentyfikować dany podmiot a po drugie – zapewnia równy dostęp w uzyskaniu informacji o podmiocie objętym obowiązkiem rejestrowym.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź